Webbplatsen vänder sig till alla som är intresserade av idrottsmedicin

dagordning årsmöte

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE IDROTTSMEDICIN VÄST 141125

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande för ett år.
 10. Val av kassör för två år.
 11. Val av två övriga ledamöter för två år.
 12. Val av suppleant för ett år.
 13. Val av revisor.
 14. Val av valberedning.
 15. Fastställande av medlemsavgift.
 16. IdrottsmedicinVästs stipendium.
 17. Inkomna motioner.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.
Idrottsmedicin Väst – IMV