Webbplatsen vänder sig till alla som är intresserade av idrottsmedicin

Stadgar

STADGAR FÖR IDROTTSMEDICIN VÄST

 1. Idrottsmedicin Väst utgör en sammanslutning av personer i Västsverige med intresse för ämnet idrottsmedicin. Med idrottsmedicin avses alla medicinska frågor med anknytning till fysisk aktivitet och idrott.
 2. Idrottsmedicin Väst är en delförening inom Svensk Idrottsmedicinsk Förening. Svensk Idrottsmedicinsk Förening (”moderföreningen”) är, i sin tur, Svenska Läkarsällskapets sektion för idrottsmedicin.
 3. Föreningens ändamål är att främja idrottsmedicinens utveckling i Västsverige genom att bedriva utbildning på temakvällar och stegkurser. Föreningen har dessutom att bevaka ämnets intressen i skilda sammanhang. Detta kan ske genom samråd med de lokala utbildnings- och sjukvårdshuvudmännen, idrottens organisationer och kommunerna. Föreningen har även att avge utlåtande i eller handlägga ärenden som moderföreningen hänskjutit.
 4. Till medlem antas var och en som har intresse för idrottsmedicin och som betalt årlig medlemsavgift.
 5. Till hedersmedlem kan vid årsmöte på förslag av styrelsen kallas person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för föreningens utveckling.
 6. Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmöte vald styrelse bestående av sju personer varav en utses som ordförande, sammankallande, och en sekreterare, en kassör samt fyra övriga ledamöter. Ordförande väljes för en period av 1 år i taget. Övriga styrelsemedlemmar väljes för 2 år dock så att kassör och 2 ledamöter väljes varje jämt år samt sekreterare och en ledamot varje udda år. Uppgifter om styrelsens sammansättning och övriga funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas moderföreningens styrelse.
 7. Förslag till val av styrelsemedlemmar upprättas av en valberedning, vald på ett år vid årsmöte och bestående av tre personer varav en ska vara sammankallande.
 8. Samtliga styrelsemedlemmar skall vara medlemmar i moderföreningen. Den som vid val ej är medlem har att, efter anmodan för moderföreningens styrelse, ansöka om medlemskap. Moderföreningens styrelse avgör sedan ärendets fortsatta handläggning. Minst hälften av styrelsens medlemmar, inkl. ordföranden, skall måste vara ledamöter i Svenska Läkaresällskapet. Övriga bör vara ledamöter av sällskapet.
 9. Styrelsen har att fortlöpande tillställa moderföreningens styrelse information om verksamheten, och att samråda med denna innan beslut tas i ärenden som berör moderföreningen eller andra delföreningar gemensamma angelägenheter.
 10. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid föreningsmöte och årsmöte protokoll föras. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.
 11. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1.1 – 31.12. Föreningen är själva ansvarig för sina ekonomiska åtaganden och kan därför inte påräkna moderföreningens stöd om underskott uppkommer.
 12. Föreningens årsmöte äger rum vid tidpunkt som bestämmes av styrelsen. Vid årsmöte föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa samt val av valberedning.
 13. Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning.  Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet.
 14. Beslut om ändring i stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag från medlemmarna i föreningen om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt som kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan moderföreningens styrelse fastställt densamma.
 15. Skulle föreningen upplösas, vilket kräver beslut i styrelsen samt vid årsmöte och efter fastställande i moderföreningens styrelse, skall eventuella tillgångar övergå till moderföreningen.
Idrottsmedicin Väst – IMV